Typy rozmów

Rozmowa to komunikacja między dwiema lub więcej osobami, posiadanie takich umiejętności stanowi  ważną część socjalizacji.

Rozmowa banalna –   nie charakteryzuje się oryginalnością,  jest szablonowa, oklepana, potoczna, codzienna.

Dyskusja – sposób wymiany poglądów na określony temat, poparty argumentami, prowadzona w gronie dwóch lub więcej osób, w formie ustnej lub pisemnej, ścieranie się różnych poglądów.

Dialog – rozmowa dwóch lub większej liczby osób, pojawia się w utworach literackich: w dramacie stanowi podstawową formę wypowiedzi, w epice obok narracji jest jedną z form podawczych.