Wielka encyklopedia francuska

Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł powstał w latach 1751-1780. Stworzyli go najwybitniejsi twórcy tamtych czasów, filozofowie, pisarze i publicyści francuscy okresu oświecenia. Stanowił fundament nowoczesnej myśli ówczesnej Europy. Propagował racjonalizm postrzegany jako krytyczna postawa życiowa odrzucająca religijne dogmaty, wskazywał na wielkie myślowe autorytety oraz  empiryzm (badanie naukowe i wiedza) będący podstawą nowoczesnego poznania ludzi.