Wypowiedzi [ich zróżnicowanie ze względu na sytuacje]

Wypowiedzi mogą mieć różny charakter:

Oficjalne sytuacje mówienia

Nieoficjalne sytuacje mówienia

  • między nadawcą i odbiorcą jest zachowany dystans ze względu na funkcje czy przynależność do innych grup społecznych,
  • często zastosowanie znajdują wyrazy charakterystyczne dla danego obszaru, np. nauki czy techniki, nieraz są to wyrazy o nacechowaniu urzędowych.
  • nadawca i odbiorca występują jako osoby prywatne,
  • rozmawiają swobodnie,
  • używają wyrazów nacechowanych emocjonalnie, potocznych, gwarowych,
  • posługują się skrótami myślowymi.