Zwroty i wyrażenia wskazane do użycia w pracach pisemnych

Problem główny w niniejszej pracy sprowadza się do pytania
Celem niniejszej pracy jest
Niniejsza praca ma na celu
Zadaniem niniejszej pracy jest ukazanie
Niniejszy rozdział poświęcony jest omówieniu
Zarysowany w poprzednim rozdziale problem
Naszkicowany w poprzednim rozdziale problem
Naświetlone w poprzednim rozdziale zagadnienie
Warto podkreślić, że
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż
Nie można pominąć kwestii
Nie można zignorować wpływu
X formułuje definicję Y następująco:
W swojej pracy jako obowiązującą przyjmuję definicję X, który uważa, że Y to
Dla celów niniejszej pracy najbardziej przydatna jest definicja, która mówi, że
Tego samego zdania jest X mówiąc, że
Natomiast Z uważa, że
Z kolei Y twierdzi, że
Jednakże najbardziej ścisłą definicję podaje Q, według którego…
Z dotychczasowych rozważań wynika, że …
Podsumowując dotychczasowe rozważania można stwierdzić, że
Jak wynika z przeglądu literatury
W dotychczasowych opracowaniach zbyt mało uwagi poświęcono
Jak wynika z tabeli
Analizując dane z tabeli… można stwierdzić …
Analizując dane z tabeli… można dojść do wniosku…
Z przeprowadzonej analizy wynika, że
Jak wynika z danych
Z przytoczonych danych wynika, że
Przedstawiona analiza prowadzi do następujących konkluzji
Dane zawarte w tabeli pozwalają na stwierdzenie, że
Na podstawie danych można wnioskować, że
Powyższe dane informują, że
Powyższe dane wskazują na
Na podstawie danych liczbowych zawartych w tabeli … można zauważyć … .
Tabela wskazuje jaskrawo, że …
Podsumowując
Reasumując
Na zakończenie wypada stwierdzić, że