„Utopia” Wisławy Szymborskiej

 • Wiersz z gatunku liryki opisowo-refleksyjnej.
 • Składa się z 15 zwrotek (,-, 2-, 3- wersowych).
 • Tytułowa Utopia to wyspa szczęśliwości.
 • Jest to wyspa, gdzie wszystko staje się oczywiste, gdzie nie ma nurtujących człowieka od wieków pytań.
 • Tematem wiersza jest doskonałość.
 • Niestety, nie jest ona pozytywna, raczej upiorna.
 • Wszystko na tej wyspie jest doskonałe, istnieją tylko drogi dojścia, krzaki uginają się od odpowiedzi, drzewa są tylko niezwykłe, np. Zrozumienia, Słusznego Domysłu, jezioro jedynie Głębokiego Przekonania.
 • Tak naprawdę nie ma takiego świata, tak idealnego,  jest po prostu mrzonką, utopią.
 • Podmiot liryczny nie został jasno określony, wiadomo, że to człowiek opisujący Utopię.
 • Wymienia wartości, które są naprawdę bezwartościowe.
 • Szymborska kończy utwór stwierdzeniem  „W życiu nie do pojęcia”
 • Codzienna rzeczywistość jest zupełnie inna, z ogromem wątpliwości, poszukiwań i zdobywanego w ten sposób zadowolnia.
 • Człowiek musi sam odkrywać, poznawać, trudzić się, odkrywać sen istnienia.

Wyspa, na której wszystko się wyjaśnia.
Tu można stanąć na gruncie do­wo­dów.

Nie ma dróg innych oprócz drogi dojścia.
Krzaki aż uginają się od od­po­wie­dzi.

Ro­śnie tu drzewo Słusz­ne­go Domysłu
o rozwikłanych odwiecznie gałęziach.

Olśniewająco proste drzewo Zro­zu­mie­nia
przy źródle, co się zwie Ach Więc To Tak.

Im da­lej w las, tym szerzej się otwiera
Do­li­na Oczywistości.

Je­śli jakieś zwąt­pie­nie, to wiatr je rozwiewa.

Echo bez wy­wo­ła­nia głos za­bie­ra
i wyjaśnia ochoczo ta­jem­ni­ce świa­tów.

W pra­wo jaskinia, w której leży sens.

W lewo jezioro Głę­bo­kie­go Prze­ko­na­nia.
Z dna od­ry­wa się prawda i lekko na wierzch wy­pły­wa.

Gó­ru­je nad do­li­ną Pew­ność Niewzruszona.
Ze szczytu jej roztacza się istota rzeczy.

Mimo po­wa­bów wyspa jest bezludna,
a widoczne po brze­gach drob­ne ślady stóp
bez wyjątku zwró­co­ne są w kierunku morza.

Jak gdyby tyl­ko od­cho­dzo­no stąd
i bezpowrotnie za­nu­rza­no się w topieli.

W życiu nie do pojęcia.