Nauka to potęga! [powtórka z polskiego]

Kolejna powtórka z języka polskiego, tak przygotowywał się nasz najmłodszy administrator.

Zagadnienia z literatury dla kl. 5:
Uczeń na sprawdzianie zna, umie, rozumie i potrafi:
– czytać ze zrozumieniem, wyszukiwać w tekście informacje i cytować,
– odróżniać prawdę od fałszu i wyciągać wnioski,
– pojęcia: gatunek (mit, podanie i legenda, baśń), mitologia i funkcje mitów, bogowie greccy, akcja, wątek, zdarzenia realistyczne i fantastyczne, związki przyczynowo – skutkowe, postacie pierwszoplanowe, motyw wędrowny, temat utworu, uosobienie (personifikacja), przenośnia, wartości, emocje i uczucia, nastrój utworu, selekcja informacji, podtytuł, cudzysłów,
– formy wypowiedzi: życzenia, rady, argument (argumentowanie i wnioskowanie), opinia, sentencja, dedykacja, charakterystyka postaci, opowiadanie odtwórcze, notatka graficzna, plan wydarzeń ramowy i szczegółowy, artykuł prasowy (lid i śródtytuł).

Pojęcia

Gatunek literacki

W literaturze rozróżnia się rodzaje (liryka, epika, dramat)  oraz  gatunki literackie

W ramach rodzajów literackich kształtują gatunki literackie.

Istnieją gatunki:

 • epickie (np. powieści, nowele, opowiadania),
 • liryczne (np. elegia, oda, hymn),
 • dramatyczne (np. tragedia, komedia).

Mit

 • Opowieść o bogach, demonach, legendarnych bohaterach i nadnaturalnych wydarzeniach z czasów starożytnych
 • Czas w mitach jest trudny do określenia, wydarzenia dzieją się w nieokreślonej przeszłości, dawno, dawno temu.

Podanie

 • Podanie – opowieść ludowa, o charakterze fantastycznym, której podstawę stanowią przekazy ustne.
 • Zmyślona, fikcyjna, choć nawiązująca  do postaci i wydarzeń w taki sposób, że trudność sprawia oddzielenie faktów od fantazji.
 • Związane z określonym ścisłe miejscem geograficznym.
 • Podanie to pierwotna postać legendy.

Legenda

 • Legenda – (podanie) opowieść z życia bohaterów, nieraz świętych i męczenników (oparta na motywach chrześcijańskich, ewangelicznych), bez potwierdzenia historycznego, oparta na podaniach ludowych, określana również jako opowieść fantastyczna o wydarzeniach historycznych.
 • Opisuje zdarzenia przeszłe, chwalebne z punktu widzenia kultury, w której powstała.
 • Legendy upowszechniły się w średniowieczu, wówczas to oznaczała narrację odczytywaną słuchaczom, zazwyczaj zakonnikom.
 • Była zwykle poświęcona  żywotom świętych i obfitowała w cudowne  wydarzenia, stąd  współczesne znaczenie tego słowa.
 • Zbiory legend pisano na użytek kaznodziejów.
 • Służyły wówczas celom moralistycznym.
 • Od połowy XVIII wieku legendą nazywa się także podania ludowe.

Baśń

 • Jeden z głównych gatunków epiki ludowej, o rozbudowanej fabule, pisany prozą, o charakterze pouczającym, gdzie dobro zwycięża i jest nagradzane, zło zaś ukarane.
 • Wywodzi się z bajki magicznej. Zawiera elementy fantastyczne, magiczne, moc sił nadprzyrodzonych, a bohaterowie swobodnie przekraczają granice świata realnego i fantastycznego.
 • Wydarzenia osadzone są w nieokreślonej przestrzeni i czasie.
 • Dobro zawsze zwycięża, a zło zostaje ukarane.

Mitologia

 • Zbiór mitów opowiadanych w danej społeczności lub literacko uporządkowany zbiór opowieści o bóstwach i istotach nadprzyrodzonych.

Funkcje mitów

 • Mitów nie należy ich odczytywać dosłownie, zawierają mnóstwo informacji o ludzkich słabościach, lękach, obawach, świadczą o zrozumieniu siebie i świata wokół.
 • Najczęstsze tematy mitów to: powstanie świata, bogów, ludzi.
 • Mity pełniły różne funkcje, stanowiły np. podstawę wierzeń, wyjaśniały prawa rządzące światem, ukazywały wzorcowe zachowania ludzi.

Bogowie greccy

 

 

 

 

 

 

 

Akcja

 • Przebieg zdarzeń w obrębie fabuły utworu epickiego lub dramatycznego,
 • Rozwija się dynamicznie poprzez działania bohaterów, konflikty, perypetie czy intrygi w kierunku dobitnie zaznaczonego finału.
 • W budowie akcji wyróżnia się 5 zasadniczych członów: zawiązanie (przedstawienie konfliktu wyjściowego), rozwinięcie (stopniowanie dramatyzmu wydarzeń), punkt kulminacyjny, perypetie (nagła zmiana kierunku akcji), rozwiązanie.

Wątek

 • Ciąg zdarzeń przedstawionych chronologicznie
 • Tworzą system przyczynowo skutkowy, związany z jednym bohaterem lub określonym zdarzeniem, problemem.
 • Losy głównych postaci tworzą wątek główny, pozostałych, drugoplanowych – wątki poboczne.
 • Wątki powtarzające się w różnych utworach nazywane są obiegowymi, wędrującymi (podobnie jak motywy!).

Zdarzenia realistyczne

 • Zdarzenia, które mogą stać się naprawdę.
 • Są one przeciwieństwem rzeczy fantastycznych i są możliwe do zrealizowania.

Zdarzenia fantastyczne

 • Zdarzenia zmyślone przez autora które powstały w jego wyobraźni.
 • Są to rzeczy niemożliwe, nierealistyczne.

Związki przyczynowo – skutkowe

 • Dotyczy relacji między przyczyną a skutkiem.
 • Jedne czynności i zdarzenia wynikają z drugich.

Postacie pierwszoplanowe

 • Znajdujące się na pierwszym planie.
 • Odgrywające główną rolę w utworze.
 • Mające największe znaczenie w przebiegu akcji.

Motyw wędrowny

 • Motyw to zdarzenie, przedmiot, cecha, sytuacja, przeżycie.
 • Motyw wędrowny to najczęściej występujący w literaturze.
 • Wspólny dziełom różnych autorów i epok literackich.
 • Łatwo rozpoznawany przez czytelników.
 • Obecność motywów wędrownych jest cechą charakterystyczną utworów wywodzących się z kultury ludowej oraz należących do tzw. kultury popularnej.
 • Najwięcej motywów wędrownych zawierają baśnie.

Przykłady motywów:

 • Motyw brzydkich, leniwych i złych przyrodnich sióstr.
 • Motyw dobrej, pracowitej i pięknej pasierbicy.
 • Motyw dobrej wróżki.

Temat utworu

 • Temat i problem, informuje o czym jest ten utwór.

Uosobienie (personifikacja)

 • Środek stylistyczny.
 • Nadanie cech ludzkich zwierzętom i roślinom, przedmiotom nieożywionym, zjawiskom.

Przykłady:

 • Księżyc idzie spać.
 • Komar płacze w promieniu,
 • W dzień niebo się zaśmiewa.
 • Komar oszalał.

Przenośnia (metafora)

 • Słowo metafora pochodzi z języka greckiego i oznacza „przeniesienie”, dlatego w naszym języku nazywamy ten zabieg też przenośnią.
 • Tworząc nową wypowiedź, przenosimy bowiem znaczenie słowa lub słów na inne, które można w jakimś kontekście połączyć i uwydatnić/poszerzyć ich rozumienie.

Przykłady:

 • Kanapa na nóżkach.
 • Lato wiatrem sparzone.
 • Serce przyrody.
 • Łąka morza,

Wartości

 • Literatura od swych początków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych.
 • Każdy człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze.
 • Świat wartości – ważnych dla każdego – można odnaleźć w książkach.
 • Mogą one być wzorem do naśladowania.

Emocje i uczucia

 • Emocje to stan znacznego poruszenia umysłu, pojawiają się nagle i zawsze łączą się z pobudzeniem jakimś wydarzeniem, mogą być bardzo intensywne ale są przejściowe.
 • Uczucia – to stan, który człowiek odczuwa do określonych zdarzeń, ludzi i innych elementów otaczającego świata, czuje się coś do kogoś lub czegoś np. miłość do rodziców, ojczyzny, uczucia opisują nasze emocje.

Nastrój utworu

 • Nastrój określa się najczęściej w wierszach.
 • Poeci dzięki rozmaitym środkom stylistycznych mogą stwarzać w wierszach nastój: ponury, straszny, tajemniczy, złowrogi, smutny, podniosły, wesoły, radosny, spokojny, pogodny, tęskny, makabryczny, ciepły miły, wzruszający.

Selekcja informacji

 • Jest to umiejętność wyszukiwania informacji najważniejszych.
 • Dopasowywanie informacji do tematu.
 • Należy stworzyć własne kryteria, które z morza informacji pozwolą wybrać te najcenniejsze, a odrzucić te, które wprowadzają w błąd.

Podtytuł

 • Tekst podany pod tytułem czegoś, uzupełniający go o dodatkowe informacje.

Cudzysłów

 • Para znaków interpunkcyjnych, służących w języku polskim m.in. do wyodrębniania cytatów, pseudonimów, ironii.

Życzenia

 • Mogą mieć formę ustną lub pisemną,
 • Okazją są różne uroczystości (np.  imieniny, urodziny, ślub itd.),
 • Istotne w życzeniach jest wskazanie adresata, i okazji z jakiej składamy życzenia.

Przykłady:

 • Długich lat życia, szczęścia, zdrowia i sił, powodzenia w pracy i całym życiu,
 • Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin,
 • Zdrowia, pomyślności i radości każdego dnia,
 • Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia, wiecznej młodości.

Rady

 • Wypowiedzi skierowane do kogoś, zawierające zalecenie, jak się należy zachować w określonej sytuacji.

Argument (argumentowanie i wnioskowanie)

Fakt lub okoliczność przytaczana w komunikacie celem potwierdzenia lub obalenia tezy.

Wyodrębnia się następujące rodzaje argumentów:

 • rzeczowe, pokazujące fakty, dane statystyczne i inne informacje możliwe do weryfikacji, pozwalające na formułowanie własnych wniosków,
 • logiczne, oparte na pewnych zasadach i umiejętności wnioskowania, wyciągania wniosków (indukcja) oraz selekcji informacji (dedukcja),
 • emocjonalne, odwołujące się do uczuć odbiorców.

Wniosek

 • Konkluzja wynikająca z analiz.
 • Rezultat przemyśleń, przekonanie będące wynikiem rozumowania.

Wnioskowanie

 • Prośba o coś.
 • Pomysł, propozycja, projekt.

Opinia

 • Przekonanie o czymś, pogląd na jakąś sprawę.
 • Sposób, w jaki oceniają kogoś inni.
 • Orzeczenie specjalisty na jakiś temat.

Opinia publiczna – opinia społeczeństwa lub jego części na jakiś temat.

Sentencja

 • Inaczej aforyzm, złota myśl, maksyma.
 • Zwięzła, przeważnie jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę filozoficzną lub moralną, w sposób zaskakujący i błyskotliwy.

Sentencja w sądzie – uzasadnienie wyroku sądowego, zawierająca rozstrzygnięcie sprawy.

Dedykacja

 • Krótki tekst umieszczony na początku książki, na fotografii itp., informujący o tym, komu została ona podarowana lub poświęcona.

Charakterystyka postaci

 • Opis postaci.
 • W charakterystyce można wziąć pod uwagę: charakter, usposobienie, intelekt, uzdolnienia, poglądy, wygląd zewnętrzny, sposób mówienia, sposób poruszania się, gestykulację.
   
Charakterystyka postaci – obraz postaci literackiej występującej w dziele literackim (i nie tylko) Wskazówki
 
Przedstawienie postaci §  Zgromadź najważniejsze informacje o danej postaci (osobie), przeprowadź selekcję, wybierając najważniejsze, te które dotyczą opisywanej osoby (dane personalne, imię i nazwisko, wiek, pochodzenie, stan rodzinny, zawód i inne identyfikujące szczegółowo daną postać),

§  Przedstawiając bohatera unikaj powtórzeń, staraj się stosować wyrazy bliskoznaczne, peryfrazy oraz zaimki osobowe,

§  Postaraj się uzasadnić twój wybór dotyczący tej osoby, wskaż dlaczego jest on wart uwagi.

Prezentacja cech wyglądu §  Przedstaw wygląd zewnętrzny opisywanej postaci, staraj się, by był on funkcjonalny, wskazuj te cechy wyglądu, które podkreślają indywidualność wybranego do charakterystyki bohatera.
Prezentacja i opis cech charakteru §  Przedstaw cechy osobowości, umysłu, usposobienia, relacji z innymi osobami

§  Staraj się uporządkować te cechy

§  Przy opisie używaj przymiotników i rzeczowników, nazywających te cechy

§  Stosując czasowniki opisz typowy sposób działania opisywanej postaci

§  Wykorzystuj formę charakterystyki bezpośredniej i pośredniej,

§  Stosuj cytaty do poparcia opisywanych zachowań, posługuj się w tym przypadku mową zależną.

Światopogląd i hierarchia wartości bohatera §  Określ postawę życiową bohatera (np. realista, marzyciel),

§  Popieraj przykładami wskazaną przez ciebie postawę bohatera,

§  Opisz wartości ważne dla danej postaci, wskaż ich hierarchię, poprzyj wypowiedź przykładami, zastosuj też cytaty.

Ocena (opinie) o bohaterze §   Zaprezentuj opinie innych bohaterów na temat opisywanej postaci, konfrontuj różne zdania,

§  Popieraj te opisy cytatami,

§  Pokuś się o autorski komentarz,

§  Użyj przysłówków, by lepiej wyeksponować własną ocenę bohatera (szczególnie, najlepiej, najbardziej),

§  Stosuj słownictwo wartościujące.

 Opowiadanie odtwórcze

 • Jego celem jest odtworzenie wydarzeń rzeczywistych lub przedstawionych w utworze literackim, filmie, spektaklu teatralnym.
 • Zdarzenia prezentuje się chronologicznie.
 • Przedstawienie takiego opowiadania ułatwia plan wypowiedzi.

Notatka graficzna

 • Notowanie graficzne to sposób rysunkowego zapisywania informacji.
 • Głównym elementem notatki graficznej jest słowo.
 • Wykorzystany obraz ma za zadanie tylko wzmacniać przekaz.

Plan wydarzeń ramowy i szczegółowy

 • Plan jest to sporządzony w chronologicznym porządku spis najważniejszych wydarzeń utrzymany w jednorodnej formie (np.  w formie równoważników  lub w formie zdań pojedynczych.
 • Plan ramowy przedstawia najważniejsze wydarzenia w utworze.
 • Plan szczegółowy – jest dużo dokładniejszy – większość punktów ma swoje rozwinięcie w podpunktach.

Artykuł prasowy (lid i śródtytuł)

 Rodzaj drukowanej wypowiedzi w prasie, od notatki informacyjnej na temat polityczny, społeczny, kulturalny, sportowy – po krótki esej.