Antyk [okresy literatury, tematy, wyznaczniki]

Literaturę dawnych Greków i Rzymian dzieli się na okresy:

  • archaiczny, IX0VI wiek p.n.e., czasy Homera i Hezjoda, Ezopa (bajki), Tyrtajosa (poezja patriotyczna), Anakreonta (poezja miłosna i biesiadna), Simonidesa (poezja żałobna),
  • klasyczny, V-IV wiek p.n.e., czas dominacji dramatu, wielkich tragedii i komedii pokazywanych w czasie uroczystości, najbardziej znani twórcy to Ajschylos, Eurypides,, Sofokles, Arystofanes.
  • hellenistyczny, III-I wiek p.n.e., dominacja twórczości dworskiej, kameralnej, czasy poety Kallimacha, Teokryta.
  • rzymski, I w. p.n.e. – V wiek n.e., tworzył liryk Katullus, Lukrecjusz (poemat filozoficzny), Owidiusz (poezja miłosna), Horacy, Seneka.

Wyznacznikiem literatury stała się „Poetyka” Arystotelesa.

Podejmowane tematy: miłość, śmierć, dojrzewanie, cierpienie, wojna, bohaterowie.