Bakterie i wirusy

Nasz najmłodszy administrator przygotowywał się do sprawdzianu, przygotował opracowanie wskazanych przez nauczyciela dyspozycji, można się dowiedzieć co nieco. W czasie pandemii taka wiedza się przydaje. Poczytajcie…

Opisz budowę bakterii

 •  Bakterie to organizmy jednokomórkowe o prostej budowie komórki.
 • Są organizmami, które nie mają jądra komórkowego (organizmy bez jądrowe).
 • Są to najmniejsze organizmy na Ziemi, mają różne kształty: są kuliste, pałeczkowate, spiralne, przecinkowate.
 • Bakterie tworzą odrębne królestwo. Niektóre posiadają rzęski, które pozwalają się im aktywnie poruszać, tworzą zespoły komórek, czyli kolonie.

Środowisko życia bakterii

 •  Bakterie występują we wszystkich środowiskach na Ziemi, są w glebie, w wodach słodkich i słonych, w powietrzu, nawet w takich środowiskach, gdzie nie występują inne organizmy lub pojawiają się bardzo rzadko, bakterie spotkać więc można w gorących źródłach oraz ściekach, na dnie morskich głębin.
 • Występują we wnętrzu i na powierzchni innych organizmów, np. skórze, w jelitach.

Czynniki umożliwiające bakteriom zamieszkiwanie różnych środowisk

 •  Bakterie są wszędzie, dzięki ogromnej różnorodności, rozmaitości sposobów odżywiania się i wielkiej elastyczności w dostosowywaniu się do warunków danego środowiska, a także możliwości szybkiego rozmnażania się.

Sposoby odżywiania się bakterii

Bakterie najczęściej odżywiają się cudzożywnie, pozyskując pokarm na różne sposobu:

 • czerpią pokarm z innych organizmów, wywołując często groźne choroby, np. u człowieka gruźlicę, tężec, nazywamy je pasożytniczymi,
 • żyją we wnętrzu lub na powierzchni innych organizmów, żywiąc się ich pokarmem, przynosząc im korzyści, przykładem są bakterie występujące w przewodach pokarmowych organizmów roślinożernych, (np. krowy), które pomagają w trawieniu roślin spożywanych przez te zwierzęta, w takim przypadku obie strony odnoszą korzyści, takie bakterie nazywamy symbiotycznymi,
 • duża grupa bakterii żywi się martwą materia, na którą składają się martwe ciała innych organizmów, są to tzw. bakterie gnilne, bakterie fermentacyjne, są to tzw. bakterie saprofityczne,
 • niektóre z bakterii zdolne są do samożywności, ponieważ przeprowadzają fotosyntezę, dotyczy to bakterii zielonych, są to bakterie samożywne.

Sposoby oddychania bakterii

 • Bakterie oddychają tlenowo lub beztlenowo, kiedy w oddychaniu beztlenowym zużywają cukier mamy do czynienia z fermentacją, kiedy zaś zużywają białko mówimy o procesie gnicia.

 Sposoby rozmnażania bakterii

 • Bakterie rozmnażają się bezpłciowo przez podział komórki. W korzystnych warunkach, gdy mają właściwe podłożem temperaturę i wilgotność, rozmnażają się bardzo szybko.
 • Podziały komórek następują niekiedy nawet co 20 minut.
 • Po 10 godzinach tak szybkich podziałów z jednej wyjściowej komórki powstaje 500 milionów nowych.

Co to jest i jaką funkcję pełni przetrwalnik?

 • W niesprzyjających warunkach (np. zbyt wysokiej temperaturze) część bakterii wytwarza we wnętrzu  kapsułę (rodzaj pojemnika) chroniącą zapasową kopię bakteryjnego DNA.
 • Ta kapsuła nazywana jest przetrwalnikiem i pozwala przetrwać bakterii warunki niekorzystne i odrodzić się w warunkach korzystnych.

Rola bakterii w przyrodzie i dla człowieka

 Bakterie mają ogromne znaczenie w przyrodzie  i w życiu człowieka:

 • uczestniczą w procesach glebotwórczych,
 • wykorzystywane są do wytwarzania nawozu naturalnego, tzw. kompostu,
 • prowadzą rozkład martwych organizmów, oczyszczając Ziemię wprowadzają pierwiastki do obiegu, np. obieg azotu,
 • poprzez rozkład różnych substancji oczyszczają środowisko,
 • usuwają martwe organizmy, odchody, ropę naftową, środki czyszczące (detergenty),
 • są pokarmem dla licznych organizmów (wchodzą w skład łańcuchów pokarmowych).
 • uczestniczą w oczyszczaniu wód i ścieków,
 • organizmom odżywiającym się drewnem, np. kornikom ułatwiają korzystanie z pokarmów roślinnych zawierających niestrawną dla nich celulozę,
 • przebywając w przewodzie pokarmowym zwierząt (krowy, kozy, owce) ułatwiają trawienie (bakterie symbiotyczne),
 • eliminują osobniki mało odporne regulując ilość roślin i zwierząt w środowisku,
 • bakterie gnilne powodują psucie się owoców,
 • rozkładają drewno oraz niewłaściwie przechowywaną odzież,
 • wykorzystywane są w gospodarce człowieka do otrzymywania kiszonek (kapusta, ogórki), produkcji octu, alkoholu.
 • wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym do produkcji szczepionek, antybiotyków i leków np. na cukrzycę,
 • mają zastosowanie w badaniach genetycznych,
 • wykorzystywane są w przemyśle mleczarskim przy produkcji jogurtów, kefirów.

Wykazują również działanie negatywne, wywołując liczne choroby, konieczne jest więc przestrzeganie zasad higieny, dbanie o czystość pomieszczeń, częste ich wietrzenie

Drogi rozprzestrzeniania się bakterii chorobotwórczych

Bakterie rozprzestrzeniają się poprzez:

 • drogę kropelkową, unoszenie się w powietrzu, (gruźlica),
 • zakażone produkty (np. mleko chorej krowy) ( gruźlica),
 • ukąszenie owada (kleszcz) (borelioza),
 • zanieczyszczenie ran brudną ziemią, błotem ( tężec),
 • spożycie zakażonej żywności, szczególnie mięsa drobiowego i jaj (salmonelloza).

Zasady profilaktyki chorób bakteryjnych

 • Szczepienia,
 • Przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym poprawne mycie rąk) i otoczenia,
 • Unikanie kontaktów z osobami chorymi,
 • Mycie żywności,
 • Dezynfekcja,
 • Oświata zdrowotna, uczenie ludzi właściwych zachowań.

Dlaczego wirusów nie zaliczamy do organizmów?

Argumenty:

 • Wirusy nie mają struktury komórkowej,
 • Są bezkomórkowymi formami, które wymagają do istnienia obecności żywych komórek organizmów,
 • Nie zawierają organelli.

W związku z tym nie zalicza się ich do organizmów.

Sposoby rozprzestrzeniania się wirusów

 Poprzez:

 bezpośredni kontakt z osoba chorą,

 • stykanie się z zanieczyszczoną wirusami powierzchnie różnych przedmiotów,
 • z zakażonym pokarmem,
 • kontakt z zakażoną krwią, wydzielinami i wydalinami osób chorych,
 • kichanie i kaszel (droga kro[elkowa)

Choroby wywołane przez wirusy:

 • grypa,
 • świnka,
 • ospa wietrzna,
 • różyczka,
 • odra.

Zasady profilaktyki chorób wirusowych

 • zachowanie higieny, przede wszystkim częstym myciu rąk,
 • ograniczanie kontaktu z osobami chorymi,
 • wspomaganie układu odpornościowego (witaminy),
 • szczepienia ochronne,
 • izolacja osób chorych,
 • edukacja zdrowotna.

 • Gnicie –  proces beztlenowego rozkładu martwych resztek organicznych pod wpływem działania bakterii beztlenowych, gnilnych, podczas gnicia powstają produkty gnilne, np. siarkowodór.
 • Fermentacja – proces biochemiczny, w którym przemianie ulegają związki organiczne, proces odbywa się w warunkach beztlenowych.  Produkt końcowy charakteryzuje się specyficzną jakością i właściwościami, głównie ze względu na smak i zapach. Od dawien dawna fermentacja służy do przedłużania trwałości produktów żywieniowych, chroniąc je przed psuciem. Znanymi przykładami fermentowanych produktów są jogurt, piwo czy kiszona kapusta. Fermentowane produkty szczególnie bogate są w probiotyki, czyli bakterie dobre dla jelit, usprawniające trawienie i podwyższające odporność. Ponadto, fermentowane warzywa zawierają wiele innych zdrowych składników odżywczych, takich jak witaminy, minerały.
 • Droga kropelkowa – droga szerzenia się chorób zakaźnych, w której infekcja przenosi się od osobnika (np. człowieka) chorego (lub nosiciela) na zdrowego, w wyniku rozpryskiwania w powietrzu śliny oraz wydzieliny pochodzącej z jamy nosowej, które przyczepiając się do drobnych kropelek śluzu są rozpylane do otaczającego powietrza w czasie kaszlu, kichania i mówienia. Następnie jest inhalowana przez drogi oddechowe, które stają się wrotami zakażenia.