Biograficzna metoda badań literackich

  • Najstarszy kierunek w badaniach tekstu literackiego.
  • Próbuje odczytać wszelkie informacje i sens dzieła w świetle faktów z życia autora.
  • W myśl tego nurtu dzieło stanowi odbicie osobowości pisarza.
  • Wszelkie związki utworu ze stylem epoki, uwarunkowaniami społecznymi i powiązania z tradycją literacką nie są przez badaczy tego nurtu brane pod uwagę.
  • Rozkwit tej tradycji przypada na wiek XIX, łączy się więc z tendencjami pozytywistycznymi.
  • Klasycznym przykładem skrajnego biografizmu jest książka F. Harrisa „Wiliam Shakespeare” z 1896 roku.
  • Współcześnie ‚czysty biografizm” jest metodą rzadko wykorzystywaną.