Budowa słowotwórcza wyrazu

  • Układ, zespól wzajemnie powiązanych części, tj. morfemów, z których składa się wyraz.

Dokonując analizy słowotwórczej wyrazu ustalamy przede wszystkim”

  • podstawę słowotwórczą, którą jest jego temat.
  • Człon dodatkowy, odróżniający wyraz podstawowy od pochodnego, czyli formant, za pomocą którego dany wyraz został utworzony.
  • Przykłady kot – kotek, dom – dom-owy, pisać – na-pisać.

  • Każdy wyraz pochodny składa się z podstawy słowotwórczej, która może się różnić od tematu wyrazu podstawowego głoskami obocznymi oraz formantu, ktory może występować przed podstawą słowotwórczą lub po niej.
  • Nieliczne wyrazy tworzy się przez jednoczesne dodanie do tematu wyrazu podstawowego formantu przedrostkowego i przyrostkowego (np. las – za-les-ić, drzewo – za-drzew-ic).
  • Drogą analizy słowotwórczej ustalane jest pokrewieństwo wyrazów.