Cechy klasycyzmu renesansowego

Kierunek ten czerpał zasady estetyczne z antyku.

Główne cechy:

 • prostota wyrazu, zwięzłość,
 • harmonia formy, statyczność, spokój,
 • piękno osiągane przez zastosowanie określonych proporcji,
 • symetria jako zasada kompozycji,
 • perspektywa linearna,
 • w sztuce malarskiej pusta przestrzeń jako istotny składnik obrazu,
 • zasada decorum – stosowność stylu do tematu,
 • współistnienie motywów chrześcijańskich z mitologicznymi,
 • bogata ornamentyka niezaciemniająca klarowności bryły,
 • zerwanie ze średniowieczną jednoczesnością przedstawień malarskich,
 • tematyka mitologiczna, religijna, historyczna i dotycząca życia codziennego; portrety,
 • wprowadzenie erotyki, eksponowanie urody ciała kobiecego i męskiego w akcie,
 • wprowadzenie realistycznie przedstawionej postaci dziecka na równi z innymi członkami rodziny