Charakterystyka postaci

W charakterystyce można wziąć pod uwagę:

 • charakter,
 • usposobienie,
 • intelekt,
 • uzdolnienia,
 • poglądy,
 • wygląd zewnętrzny,
 • sposób mówienia,
 • sposób poruszania się,
 • gestykulację.

Wyróżnia się charakterystykę:

 • indywidualną (dotyczy jednej osoby),
 • porównawczą (zestawiającą cechy bohaterów).

   
Charakterystyka postaci – obraz postaci literackiej występującej w dziele literackim (i nie tylko)

Wskazówki

 
Przedstawienie postaci
 • Zgromadź najważniejsze informacje o danej postaci (osobie), przeprowadź selekcję, wybierając najważniejsze, te które dotyczą opisywanej osoby (dane personalne, imię i nazwisko, wiek, pochodzenie, stan rodzinny, zawód i inne identyfikujące szczegółowo daną postać),
 • Przedstawiając bohatera unikaj powtórzeń, staraj się stosować wyrazy bliskoznaczne, peryfrazy oraz zaimki osobowe,
 • Postaraj się uzasadnić twój wybór dotyczący tej osoby, wskaż dlaczego jest on wart uwagi.
Prezentacja cech wyglądu
 • Przedstaw wygląd zewnętrzny opisywanej postaci, staraj się, by był on funkcjonalny, wskazuj te cechy wyglądu, które podkreślają indywidualność wybranego do charakterystyki bohatera.
Prezentacja i opis cech charakteru
 • Przedstaw cechy osobowości, umysłu, usposobienia, relacji z innymi osobami
 • Staraj się uporządkować te cechy
 • Przy opisie używaj przymiotników i rzeczowników, nazywających te cechy
 • Stosując czasowniki opisz typowy sposób działania opisywanej postaci
 • Wykorzystuj formę charakterystyki bezpośredniej i pośredniej,
 • Stosuj cytaty do poparcia opisywanych zachowań, posługuj się w tym przypadku mową zależną.
Światopogląd i hierarchia wartości bohatera
 • Określ postawę życiową bohatera (np. realista, marzyciel),
 • Popieraj przykładami wskazaną przez ciebie postawę bohatera,
 • Opisz wartości ważne dla danej postaci, wskaż ich hierarchię, poprzyj wypowiedź przykładami, zastosuj też cytaty.
Ocena (opinie) o bohaterze
 •  Zaprezentuj opinie innych bohaterów na temat opisywanej postaci, konfrontuj różne zdania,
 • Popieraj te opisy cytatami,
 • Pokuś się o autorski komentarz,
 • Użyj przysłówków, by lepiej wyeksponować własną ocenę bohatera (szczególnie, najlepiej, najbardziej),
 • Stosuj słownictwo wartościujące.