Czterowiersz

  • Cztery kolejne wersy wiersza połączone schematem rymowym.
  • Wyodrębniony graficznie schemat w postaci zwrotki (strofy) układ czterech wersów.
  • Połączenie może opierać się na całości znaczeniowej.
  • Czterowiersz jest najczęściej stosowaną formą w poezji polskiej.
  • Zdarzają się czterowiersze, które są samodzielnymi utworami poetyckimi.