Czy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czy partykuła pytajna Czy pozwolisz?
spójnik podrzędny dopełniający Nie wiem czy to dzisiaj.
Spójnik rozłączny Nucił czy udawał, że śpiewa