Deklinacja

  • Odmiana wyrazów przez przypadki i liczby, a przymiotników, zaimków, liczebników i imiesłowów przymiotnikowych także przez rodzaje, polegająca na dodawaniu do w zasadzie niezmiennego tematu zmiennych końcówek, które wyrażają ich różne funkcje składniowe i znaczeniowe.
  • Jest to także system, zasób form takiej samej odmiany.
  • Deklinacji podlegają rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki (główne, porządkowe, zbiorowe, mnożne, wielorakie), zaimki (rzeczowne, przymiotne, liczebne) oraz imiesłowy przymiotnikowe.
  • Ze względu na zasób form odmiany wyrazów i cechy tych form wyróżnia się następujące typy deklinacji:
  • ***** deklinację rzeczownikową,
  • ***** deklinację przymiotnikową,
  • ***** deklinację liczebnikową,
  • ***** deklinację zaimkową.
  • W tej samej kategorii gramatycznej wyrazów (np. rzeczowników, przymiotników) istnieją jednak wyrazy, które maja sobie właściwe typy deklinacyjne, wyrażające się różnymi końcówkami w tych samych przypadkach.
  • Zróżnicowanie typów deklinacyjnych to wynik historycznego rozwoju form fleksyjnych języka polskiego.