Fonologia

  • Dział językoznawstwa.
  • Nauka o systemie fonologicznym danegoo języka.
  • Zajmuje się badaniem cech dystynktywnych dźwięków mowy ludzkiej ze względu na ich rolę w procesie porozumiewania się językowego.
  • Bezpośrednim przedmiotem badań fonologii sa fonemy i ich wzajemne powiązania w systemie danego języka.
  • Fonemy posiadaja zdolność różnicowania znaczeń wyrazów, co ma zasadnicze znaczenie dla wzajemnego porozumiewania się ludzi.