Forma i treść dzieła literackiego

  • To, co nazywane jest forma dzieła literackiego stanowi jego podwójne uporządkowanie.
  • Ważne w dziele literackim są takie elementy, jak: jego tworzywo, a więc znaki językowe, ich brzmienie i znaczenie.
  • Uporządkowanie językowe to styl dzieła.
  • Istotna jest również sfera przedstawionych zjawisk, czyli zdarzenia, stan rzeczy, przeżycia, myśli, czyli z potocznym rozumieniem treść danego dzieła.
  • Uporządkowanie zjawisk i wydarzeń to jego kompozycja.

  • Sfera stylu to językowe składniki wypowiedzi (układy głoskowe, brzmienie instrumentalne i rytmizacja, związki frazeologiczne, konstrukcje zdaniowe, narracja, monolog, dialog i ich powiązania.
  • Kompozycja organizuje treść dzieła, jej składniki to świat przedstawiony, motywy dynamiczne i statyczne,, temat utworu, podmiot literacki, zawartość ideowa dzieła, problemy i tendencje.