Galizjanizm

  • Wyraz lub zwrot używany na terenach byłej Galicji.
  • Regionalizm pochodzący z terenów Galicji.
  • Przykłady: krachla = woda sodowa, rączka = obsadka (nasada pióra)