Gatunki tekstów naukowych

 • Formy wypowiedzi służące celom poznawczo-komunikacyjnym.
 • Rozróżniane są ze względu na bardziej szczegółowe wartościowanie, dokładne omówienie, przedstawianie określonego stanowiska i zakres omawianej problematyki.
 • Mniej istotne są cechy stylistyczne.
 • Zaliczyć możemy tu: abstrakt, artykuł naukowy, dysertację, monografię, rozprawę, studium, preliminaria, przyczynek.

 • Abstrakt – zwięzłe streszczenie, przedstawiające cele, problemy, tezy i wnioski.
 • Artykuł naukowy -wypowiedź naukowa, przedstawia tok rozumowania podporządkowany określonym tezom, dopuszcza pewną dowolność kompozycji.
 • Dysertacja – praca pisemna przedstawiana w celu uzyskania stopnia naukowego.
 • Monografia – praca możliwie szeroko i wszechstronnie przedstawiająca dane zagadnienie.
 • Preliminaria – rozprawa prezentująca wstępne założenia i prace przygotowawcze z jakiejś dyscypliny, tematu.
 • Przyczynek – rodzaj rozprawy poświęconej szczegółowemu omówieniu jakiegoś pojedynczego zagadnienia.
 • Rozprawa – obszerna praca naukowa, prezentuje główne tezy i argumentację dla określonej problematyki.
 • Studium – rozprawa poświęcona omówieniu szeroko zakreślonej sfery zagadnień.