Germanizacja narodu polskiego

  • Proces walki z polskością.
  • Polityka wynarodawiania Polaków.
  • Przejawiał się w narzucaniu kultury (Kulturkampf) i języka niemieckiego w sposób przymusowy.
  • Stosowana w okresie zaborów na terytorium zaboru pruskiego i austrackiego.