III rozbiór Polski [upadek państwa polskiego]

 • III rozbiór Polski – 24.10.1795 r.
  • abdykacja króla Stanisława Poniatowskiego,
  • śmierć władcy w Petersburgu w 1798 roku.
 • Prusy:
  • część Małopolski,
  • Podlasie,
  • 48 tys. km2,
  • 1 mln ludności.
 • Rosja:
  • ziemie na wschód od linii Niemen – Drohiczyn – Bug wraz z Kurlandią,
  • 120 tys. km2,
  • 1,2 mln ludności.
 • Austria:
  • w czasie powstania zajmowała tereny Lubelszczyzny jako rekompensatę za straty w wojnie z Francją,
  • w trzecim rozbiorze otrzymała:
   • ziemi na południe od linii Pilica – Wisła – Bug.
   • 47 tyfs. km2,
   • 1,5 mln ludności.
 • 25 stycznia 1797 roku konwencja rozbiorowa podpisana w Petersburgu  likwidowała nazwę Królestwa Polskiego.
 • Przyczyny upadku państwa polskiego:
  • czynniki zewnętrzne:
   • wzrost potęgi państw sąsiednich, rządzonych absolutnie, mających silne armie, ingerujących w wewnętrzne sprawy Polski,
   • wciąganie Polski w wojny,
   • narzucanie aktów prawnych – prawa kardynalne,
   • Targowica,
   • brak poparcia dla sprawy polskiej w Europie:
    • rewolucyjna Francja skorzystała na związaniu sił przeciwników na ziemiach polskich,
    • Austria szukając rekompensaty za straty na wojni z Francją, rozpoczęła zajmowanie ziem polskich.
  • sytuacja wewnętrzna:
   • zbyt późno podjęte reformy ustrojowe,
   • złota wolność szlachecka osłabiająca władzę:
    • liberum veto,
    • wolna elekcja,
    • rokosze,
   • brak armii,
   • upadek gospodarczy:
    • pusty skarb,
    • słabość systemu podatkowego,
   • wykorzystywanie magnaterii i szlachty przez obce dwory,
   • upadek powstania kościuszkowskiego.
 • Skutki upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej:
  • całkowita likwidacja państwa polskiego na 123 lata niewoli,
  • uzależnienie gospodarki, oświaty, kultury i spraw społecznych od zaborców,
  • zahamowanie rozwoju gospodarczego i kulturalnego ziem polskich,
  • wzmocnienie pozycji zaborców w Europie kosztem Polski,
  • podjęcie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej w XIX wieku.