Iż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
spójnik podrzędny dopełniający Stwierdzono, iż pan Kowalski nie jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy.