Język pisany i mówiony

Język pisany – język ogólny, literacki, stosowany w piśmiennictwie naukowym, publicystyce, pismach urzędowych, literaturze.

Odrębność języka pisanego definiuje się w opozycji do języka mówionego i potocznego, a znaczące różnice wynikają z eliminacji elementów fonologicznych i pozajęzykowych, czyli gestykulacji czy mimiki.

Charakterystyczne cechy języka pisanego to:

 • staranny dobór środków językowych,uporządkowanie i spójność wypowiedzi,
 • konstrukcje z imiesłowowym równoważnikiem zdania,
 • rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących norm poprawnościowych, m. in. składniowych i ortograficznych,
 • większa komplikacja składni niż w języku mówionym,
 • wyrazy obce i ograniczone zawodowo,
 • sygnały graficzne, np. akapity,
 • osłabiona więź nadawcy z odbiorcą,
 • wiele synonimów,
 • precyzyjna budowa zdań nawiązujących.

Język mówiony, ogólny, używany w mowie, podstawowy środek ustnego porozumiewania się. Wykorzystywany jest w codziennych, prywatnych kontaktach i sytuuje się blisko języka potocznego (nieoficjalnego). W wystąpieniach oficjalnych zbliżony do języka naukowego lub publicystycznego.

Istotną rolę w użyciu języka mówionego odgrywa konkretna sytuacja , obecność odbiorcy, który w pewien sposób kreuje kształt wypowiedzi.

Odrębność języka mówionego w stosunku do pisanego postrzega się głównie poprzez wyrazistość elementów brzmieniowych, takich jak akcent, intonacja, pauzy i obecność elementów pozajęzykowych, typu gestykulacja, mimika.

Charakterystyczne cechy języka mówionego to:

 • luźna kompozycja, nieuporządkowane logicznie wypowiedzi,
 • spontaniczność wypowiedzi,
 • wyrazy nacechowane emocjonalnie,
 • mniejsza poprawność,
 • udział środków brzmieniowych, siła i intonacja głosu,
 • brak rygoryzmu składniowego, szyk przestawny, zniekształcone konstrukcje,
 • skrótowość,
 • obecność elementów frazeologicznych, gwarowych, środowiskowych, regionalizmów.
 • nadmiar spójników, powtórzenia,
 • dialog jako dominująca forma wypowiedzi, bezpośredni kontakt nadawcy z odbiorcą.