Jotacja

  • Pojawianie się spółgłoski „j” przed samogłoskami w nagłosie lub samogłoskami w śródgłosie wyrazów.
  • Funkcjonuje w polskich gwarach, a także w języku ogólnym.

Przykłady:

  • gwary: Jadam zamiast Adam, Jantoni zamiast Antoni,
  • język ogólny: stoji, na szyji

  • Prejotacja to ukazywanie się joty (j) w nagłosie wyrazu przed samogłoską..
  • W językach słowiańskich najdawniejszą i najbardziej powszechną jest prejotacja nagłosowego E.
  • Przykłady (w języku polskim): jest, jeden, jeleń.