Klasyfikacja wyrazów

  • Podział całego zasobu słownego języka polskiego na grupy wyrazów, zwane częściami mowy.
  • Ze względu na wspólne cechy znaczeniowe i podobne własciwości gramatyczne (tj. morfologiczne i składniowe) wyrazów rozróżniamy następujące części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki, czasowniki, przysłówki, przyimki, spójniki, wykrzykniki i partykuły.