Końcówki deklinacji przymiotnikowej

Przymiotniki w liczbie pojedynczej mają trzy formy rodzajowe:

  • męską,
  • żeńską,
  • nijaką.

W liczbie mnogiej przymiotniki mają dwie formy rodzajowe:

  • męskoosobową (łączącą się z rzeczownikami rodzaju męskiego o znaczeniu osobowym),
  • niemęskoosobową (łączącą się z rzeczownikami męskimi nieosobowymi, żeńskimi i nijakimi).

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Rodzaj
Męski Żeński Nijaki Męskoosobowy Niemęskoosobowy
Mianownik -y, -i, -Ø -a -e -i, -y -e
Dopełniacz -ego -ej -ego -ych, -ich -ych, -ich
Celownik -emu -ej -emu -ym, -im -ym, im
Biernik (=M lub D.) (=M) (=D.) (=M.)
Narzędnik -ym, -im -ym, -im -ymi, -imi -ymi, imi
Miejscownik -ym, -im -ej -ym, -im -ych, -ich -ych, -ich
Wołacz -y, -i, -Ø -a -e -i, -y -e