Konstruktywizm

  • Kierunek artystyczny zapoczątkowany po I wojnie światowej w Rosji.
  • Hasłem była synteza sztuki, nauki i wiedzy technicznej.
  • Konstruktywizm to jeden z nurtów abstrakcjonizmu, malarze tego nurtu budowali swoje obrazy z prostych figur geometrycznych, których wzajemne oddziaływania na płótnie miały być źródłem wewnętrznych napięć dzieła.
  • Konstruktywiści opowiadali się za swoistą racjonalizacją wypowiedzi literackiej, głosząc hasło przenikania techniki do sztuki.

  • Konstruktywizm to także kierunek w literaturze rosyjskiej lat 20. XX wieku.
  • Głosił kult techniki i przemysłu.
  • Konstruktywiści top spadkobiercy i polemiści symbolizmu i futuryzmu.