Kultura literacka

  • Jest to zasób rozpowszechnionych mniemań na temat charakteru i powinności literatury, upodobań i ideałów literackich właściwy czytelnikom danej epoki.
  • Elementarny poziom kultury literackiej wyznacza wspólnota językowa odbiorców.
  • W czasach współczesnych bazą są języki narodowe, w dawnych epokach były to języki o zasięgu ponadnarodowym (np. łacina czy francuski).
  • Różne kultury literackie w różny też sposób definiują status literatury, jej wartości instrumentalne, dydaktyczne i etyczne.
  • Kultura literacka jest więc wewnętrznie zróżnicowana i wielopoziomowa pojęcie dwuznaczne).
  • Różnicuje ją także publiczność literacka.