Liryka Cypriana Kamila Norwida

W latach 1857-1865 Norwid stworzył około 100 utworów, tworzących cykl o łacińskim tytule „Vade mecum” („Idź ze mną”). Już sam tytuł zapraszał czytelnika do współtworzenia  dzieła i wzbogacania go własnymi wartościami, czyli odbiorcę czynił artystą.

Stworzył we własnej praktyce pisarskiej teorię niedopowiedzeń, przemilczeń, ironii i indywidualny sposób poetyckiego obrazowania.

 • „Coś ty Atenom…”,
 • „Święty-pokój”,
 • „Ironia”.

Często w utworach wybierał szczegół i czynił go przedmiotem szerokich rozważań filozoficznych i estetycznych, chcą też w ten sposób pobudzić intelekt i wyobraźnię odbiorcy.

 • „Fortepian Szopena”.

Zawsze bronił swojego sposobu obrazowania, oryginalności i niezależności.

 • „Pióro”,
 • „Klaskaniem, mając…”,
 • „Czemu nie w chórze”.

Głównym motywem myślowym Norwida jest człowiek-twórca, ukształtowany przez historię i cywilizację, starający się przyswajać nowe wartości i reguły postępowania, ale uwikłany w życie i tradycję zbiorowości, którego tragizm wynika z braku kontaktów, porozumienia z innymi  ludźmi i tradycją.

 • „Coś ty Atenom…”,
 • „Idącej kupić talerz pani M.”.

Pisał także o antyku i współczesności, o świecie ideału i o mydle.

 • „Purytanin”.

Wiązał dziedzictwo greckiego i rzymskiego antyku z tradycją chrześcijańską, dostrzegał ich pokrewieństwa oraz współczesną aktualność.

 • „Marmur biały”,
 • „Fortepian Szopena”.

Historię traktował jako żywą współczesność.

 • „Przeszłość”.

W dziejach ludzkości widział postęp, polemizował z utopijnymi socjalistami, którzy własne koncepcje traktowali jako koniec rozwoju ludzkości.

 • „Czasy”,
 • „Socjalizm”.

Krytykował zjawiska urbanistyczne, społeczne, kulturowe niesione przez kapitalizm, pokazywał zróżnicowanie klasowe i nędzę warstw najniższych.

 • „Nerwy”,
 • „Larwa”.

Pokazywał osamotnienie i tragizm artystów, rosnącą rolę pieniądza czy dehumanizacji pracy.

 • „Pieśń naszej ziemi”,
 • „Syberie”.

Pozytywy widział w pracy, radosnej i dającej satysfakcję tworzenia oraz postępowania zgodnego z wartościami moralnymi.

 • „Maja ojczyzna”.

Marzył o świecie opartym na ideałach piękna, prawdy, dobra i poezji>

 • „Do Bronisława Z” (Zalewskiego).

Poruszał tematykę społeczno-polityczną, protestował przeciw karze śmierci dla obrońcy Murzynów Johna Browna, bronił w ten sposób ideałów wolności i demokracji.

 • „Do obywatela Johna Browna”,
 • „John Brown”.

Norwid podejmował również tematykę rosyjską w ramach szeroko rozumianych przemyśleń nad historią i współczesnością, a Rosję traktował jako odrębny, odmienny wobec Zachodu system kulturowy.

 • „Do Moskali-Słowian”,
 • „Do wroga”,
 • „Do słynnej tancerki rosyjskiej”.

Przeciwstawiał się słowianofilstwu i kultowi słowiańskości, w ideologiach tych dostrzegał pewnego rodzaju marazm i zacofanie.

 • „Słowianin”.

Z dystansem i krytycznie traktował problematykę narodową w takim spojrzeniu, jak widziała to polska emigracja, przeciwstawiał się bezwzględnemu nakazowi walki o niepodległość, stawiał raczej na twórczą pracę, istotne ideały człowieczeństwa, usiłując w ten sposób przezwyciężyć martyrologię i ideały mesjanizmu.

 • „Do współczesnych”.

Czyn zbrojny traktował jako ostateczność, choć uznawał wielkość i konieczność idei wolności i męstwa.

 • „Bema pamięci żałobny rapsod”.

Inaczej niż romantycy definiował ojczyznę, twierdząc, że to wielki zbiorowy obowiązek, wynikający z dziedzictwa kulturowego całej ludzkości.

 • „Memoriał o młodej emigracji”.
 • „Moja ojczyzna”,
 • „Pieśń od ziemi naszej”.

Podejmował też współczesną problematykę sytuacji politycznej narodu, stosując np. alegoryczno-symboliczny sposób wyrażania myśli.

 • „Rozebrana”.

W twórczości Norwida brak w zasadzie czystych erotyków, a potrafił w mistrzowski sposób wykorzystać sytuację i słownictwo miłosne, czyste uczucie przedstawiał bez krepujących konwencji.

 • „W Weronie”,
 • „Trzy strofki”.