Magia językowa

  • Praktyki magiczne tworzone przy użyciu języka.
  • Służą temu specjalne gatunki mowy i środki językowe.
  • Fundamentem tych praktyk jest założenie, że nazwa i przedmiot nią określane połączone są związkiem naturalnym (stąd działania słowne traktuje się jednocześnie jako działania w obrębie przedmiotów).
  • Gatunkami mowy, pełniącymi funkcję magiczną jest: zaklinanie, przeklinanie, rzucanie klątwy, zamawianie (deszczu, zdrowia), błogosławieństwo, egzorcyzmy.
  • Niektóre z wypowiedzi o funkcji magicznej mają ściśle określoną postać, tworzą formuły.
  • Magiczne formuły są częścią różnorodnych obrzędów, które wykorzystują taniec, śpiew, kostiumy, maski.
  • Twórcy stylizują utwory poetyckie na język magii, chcąc ukazać tajemniczą władzę poety nad słowem i światem.
  • Wśród oddziaływania na słuchaczy wymienić można: skandowanie, powtórzenia, rytmizację wypowiedzi.