Młoda Polska [inne nazwy epoki]

 • Określenie Młoda Polska zostało przyjęte jako nadrzędna nazwa okresu 1891-1918 w literaturze i sztuce polskiej.
 • Okres ten obfitował w ogromną liczbę różnych, często bardzo się różniących, prądów ideowych i literackich.
 • Nazwa Młoda Polska nie preferuje żadnego z nich, staje się próbą podsumowania całokształtu tendencji i dążeń artystycznych.
 • Historycy oraz krytycy literatury wskazują jednak na dwie nazwy, które prze dugi czas pretendowały do miana określenia całej epoki.
 • Były to modernizm i neoromantyzm.
 • Modernizmem nazywamy dążenia zmierzające do zaakcentowania nowości (moderne z francuskiego = nowoczesne) i odmienności dążeń artystycznych i światopoglądowych od wszystkiego, co było wcześniej, co uznawano za „stare”.
 • Często było to związane z próbami odcięcia się od tradycji, spuścizny minionych epok.
 • Modernizm jest określeniem charakterystycznym przede wszystkim dla tendencji, jakie dominowały w literaturze młodopolskiej w jej pierwszym okresie, tj. w latach 1891-1900.
 • Wtedy również sformułowano większość manifestów nowej epoki.
 • Neoromantyzm to określenie tych tendencji w literaturze i sztuce, które podkreślały swój związek z tradycją, szczególnie romantyczną.
 • Neoromantycy wskazywali  na woje powinowactwo duchowe z romantykami.
 • Podkreślali konieczność kontynuowania dążeń niepodległościowych.
 • Spowodowali wzrost zainteresowania twórczością Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.