Mój, moja (ma), moje (me) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
mój, moja (ma), moje (me) zaimek przymiotny dzierżawczy

(posiadający formy dłuższe i krótsze, występujące we wszystkich przypadkach z wyjątkiem mianownika liczby pojedynczej i równego mu biernika rodzaju męskiego oraz mianownika męskoosobowego liczby mnogiej. Zakres użycia tych form regulują czynniki stylistyczne, formy dłuższe występują w języku potocznym i literackim, formy krótsze  ograniczają się do stylów języka pisanego)

To jest mój wnuk. To jest moje dzieło.