Niechże [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niechże partykuła wzmocniona rozkazująca Niechże wykona wreszcie tę pracę.