Nieudany [synonimy]

  • Niefortunny.
  • Poroniony.
  • Chybiony.
  • Niewydarzony.
  • Zły.
  • Lichy.
  • Nieudolny.
  • Niepomyślny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]