Nycz Ryszard

Ryszard Nycz

(9 grudnia 1951, Kraków)

Profesor historii i teorii literatury na wydziale Polonistyki UJ.

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Teksty Drugie”.

Autor ponad 200 publikacji, w tym 6 książek.

Doctor honoris causa od 2008 roku Uniwersytetu Opolskiego.

Wybrane dzieła:

  • „Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu”, 1984.
  • „Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze”, 1995.
  • „Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie”, 1997.
  • „Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej”, 2001.
  • „Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura”,  2012.