Określenie

  • Wyraz, który określa inne wyrazy.
  • Wyraz określający pod względem gramatycznym  oraz składniowym podporządkowany jest wyrazowi określanemu.
  • Pod względem znaczeniowym treść wyrazu określanego jest ograniczona przez treść wyrazu określającego.
  • Przykłady:
    • interesująca książka (jaka?)
    • czytam książkę (co?)
  • Jest to także relacja między dwoma wyrazami charakteryzująca sie tym, że jeden z nich uwarunkowuje drugi.