Plan wypowiedzi

Plan wypowiedzi to skrótowy zapis kolejnych zagadnień lub wydarzeń, może mieć formę krótkich zdań (oznajmujących lub pytających) lub równoważników zdań, ujętych w punkty, rozróżnia się następujące rodzaje planu:

  • plan twórczy, sporządzany przed przystaniem do tworzenia własnego tekstu, stanowi formę przygotowania do samodzielnego redagowania wypowiedzi,
  • plan odtwórczy, dotyczy tekstu istniejącego, pomaga np. w zapamiętywaniu jego treści i pisaniu streszczenia.

Oba plany mogą być:

  • ramowe, składające się jedynie z punktów,
  • szczegółowe, gdzie treści podane w punktach rozwija się dodatkowo w podpunkty.