Pluralizm kulturowy

  • Różnorodność, odmienność, wielość współistniejących ze sobą kultur.
  • Uznanie tej różnorodności za bogactwo społeczeństw, w których odmienne kultury egzystują obok siebie na zasadach równości.
  • Pluralizm kulturowy jest podstawą współczesnej polityki multilateralizmu (np. w Wielkiej Brytanii czy Niemczech).
  • Przyznawanie współistniejącym kulturom prawa do równego traktowania przez instytucje państwowe.