Podmiot domyślny

  • Podmiot, ktory nie występuję w zdaniu, ale można go wywnioskować.
  • Forma osobowa czasownika wskazuje na wykonawcę czynności.