Prawa człowieka [generacje]

 • Jedno z podstawowych pojęć demokracji liberalnej to wolności przyrodzone każdemu człowiekowi, powszechne i niezbywalne, dzieli się je na negatywne i pozytywne.
 • Wolności negatywne to prawo do prywatności (wolności od państwa), np. wolność słowa, przekonań religijnych, orientacji seksualnej orazx miejsca zamieszkania.
 • Wolności pozytywne to prawo do samorealizacji, np. nauki czy pracy.
 • Powszechną Deklarację Praw Człowieka ogłoszono w 1948 roku, w 1966 ONZ wydała następujące dokumenty, w których wyodrębniono prawa człowieka :
  • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych,
  • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych.
 • Podział praw człowieka na generacje, czyli kategorie  zaproponował Francuz, prawnik Karel Vasak, pod koniec lat siedemdziesiątych.
 • Jako fundamentalne uznaje się prawa I generacji, które wynikają z natury ludzkiej i zapisywane są w każdej konstytucji państwa demokratycznego.
 • Prawa II generacji to kategoria ekonomiczna, socjalna i kulturalna (jej źródłem jest wymieniony wyżej Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych).
 • Kategoria III to prawa solidarnościowe, przysługujące grupom, zbiorowością, narodom, powiązane z jakością życia.

Materiały edukacyjne Operonu