„Preludium” Jana Lechonia

 • Przykład liryki pośredniej.
 • Utwór pochodzi z tomu „Mar­mur i róża”.
 • Stanowi część zbioru „Po­ezje ze­bra­ne” (1954).
 • Chwali życie codzienne, które jest źródłem szczęśliwości.
 • Podmiot liryczny jest człowiekiem szczęśliwym, spełnionym.
 • Cieszy się każdym przeżytym dniem,jest zachwycony przyrodą.
 • Przedstawia piękny poranek, prawdopodobnie późnym latem lub jesienią (kasztany).
 • Opisuje świat widziany z okien swego pokoju.
 • Widzi tam drzewa, płynący strumyk lub rzekę.
 • Słyszy szum drzew i śpiew ptaka.
 • Cieszy się każdym kolejnym dniem życia („jeszcze jeden darowany cudownego życia dzień”).
 • Nastrój wypowiedzi poetyckiej jest pogodny, spokojny, radosny, wesoły.
 • Występuje apostrofa, czyli bezpośredni zwrot do określonego adresata („Ach! dzień do­bry wam kasz­ta­ny”).
 • Wiersz  ma bu­do­wę re­gu­lar­ną, to dwie czte­ro­wer­so­we strofy.
 • Po­eta za­sto­so­wał rymy krzy­żo­we (abab).
 • Język utworu  jest prosty, zrozumiały dla czytelnika.

Za okna­mi świt czer­wo­ny,
Jesz­cze sen­nych sze­lest drzew,
Słoń­ce wra­ca z dru­giej stro­ny,
Ptak zbu­dzo­ny za­czął śpiew.

Ach! dzień do­bry wam kasz­ta­ny,
Wodo peł­na srebr­nych lśnień!
Jesz­cze je­den da­ro­wa­ny
Cu­dow­ne­go ży­cia dzień!