Produktywne i nieproduktywne typy słowotwórcze

klasa wyrazów, posiadająca ten sam formant i należąca do tej samej kategorii znaczeniowej (np. nazwy czynności: śpiewanie, nucenie lub wykonawcy czynności: spawacz, wytapiacz) nazywamy typem słowotwórczym.

W historii rozwoju języka pojawia się szereg zmian w stopniu rozpowszechniania typów słowotwórczych, te które dziś są wzorcem tworzenia nowych wyrazów, nazywamy typami produktywnymi.

Typy nieproduktywne to takie struktury wyrazowe, od których współcześnie nie są tworzone nowe wyrazy. Zaliczyć do nich można rozpowszechnione dawniej nazwy czynności z formantem -ba (np. prośba, groźba) czy z formantem -c (np. strzelec).