Realizm i fantastyka w legendzie „Złota kaczka”

 • Realizm – ten­den­cja do uka­zy­wa­nia świa­ta przed­sta­wio­ne­go w spo­sób jak naj­bar­dziej zbli­żo­ny do rze­czy­wi­sto­ści.
 • Fantastyka – kreacja świata przedstawionego, który różni się od rzeczywistości i zawiera elementy fantastyczne.
 

Elementy realistyczne

Elementy fantastyczne

Postaci

 • Lutek
 • Stary wiarus, żołnierz żebrak
 • Złota kaczka
Miejsca
 • Warszawa
 • Ulica Ordynacka
 • ruiny  zamku
 • Jeziorko ze złotą kaczką w lochach zamku
Wydarzenia
 • Zabawa u czeladnik
 • Spotkanie Lutka ze starym żołnierzem
 • Zamiana kaczki w królewnę
 • Zniknięcie sakiewki z otrzymanymi od niej pieniędzmi