Rozbiory

W latach 1768-1772 szlachta wystąpiła przeciw królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu w obronie wiary i wolności. Bunt rozpoczął się w miejscowości Bar, nazwano konfederacją barską. Na skutek interwencji wojsk rosyjskich ten sprzeciw szlachty przerodził się w wyniszczającą kraj wojnę domową, trwającą cztery lata. W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria,  na mocy wzajemnego porozumienia, zajęły olbrzymie obszary kraju, dokonując w ten sposób I rozbioru Polski.

_______________________________________________________________________________________________

Zwolennicy reform nie mogli się z tym pogodzić, starając się wyzwolić kraj i dokonać „naprawy” państwa. Reformy zaczęto realizować w latach 1788-1792, kiedy to Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim zapoczątkował przemiany ustrojowe. Uchwalono w 1791 roku, drugą na świecie, a pierwszą w Europie Konstytucję 3 Maja. Było to ogromnie ważne wydarzenie, zniweczone przez niezadowoloną szlachtę, która zawiązała tzw. konfederację targowicką w 1792 roku, uzyskując wsparcie Rosjan. W 1793 roku dokonał się II rozbiór Polski, w którym uczestniczyły Rosja i Prusy.

_______________________________________________________________________________________________

Powstanie kościuszkowskie w 1794 roku było kolejną próbą odzyskania niepodległości kraju, niestety insurekcja kościuszkowska to kolejna porażka. Po niej zaborcy dokonali w 1795 roku III rozbioru Polski , która na 123 lata zniknęła z mapy Europy, a oznaczało to koniec niepodległości Rzeczypospolitej.

_______________________________________________________________________________________________

Wielkie nadzieje na niepodległość wiązano także z Napoleonem, ponieważ wojny prowadzone przez niego z polskimi zaborcami pozwoliły na stworzenie Księstwa Warszawskiego (1807-1815). Klęska Napoleona spowodowała kolejną zmianę, powstało w 1815 roku Królestwo Polskie, obejmujące niewielką część kraju, powiązane niestety unią personalną z Rosją i carem.