Rozprawka

 

Rozprawka – dłuższa forma wypowiedzi, zawierająca uporządkowaną argumentację, służącą uzasadnieniu postawionej tezy, prowadząca także do rozwiązania problemu, przedstawionego w formie hipotezy

 Wskazania

Wstęp

 • Wyjaśnij kluczowe słowa zawarte w temacie,
 • Zwróć uwagę na wątpliwości, które należy rozstrzygnąć,
 • Sformułuj problem, który należy rozwiązać,
 • Postaw tezę lub hipotezę.
 • Zastosuj słownictwo, które zaakcentuje twój punkt widzenia (moim zdaniem…, według mnie…, jestem przekonana…, sądzę, że…,),
 • Tezę formułuj jako zdanie oznajmujące,
 • W przypadku hipotezy zastosuj  wyrazy, wyrażenia i zwroty sygnalizujące wątpliwości (wydaje się…, można by…, możliwe, że…)
Rozwinięcie

 •  Przedstawienie argumentów:  rzeczowych (nawiązujących do wiedzy), logicznych (będących skutkiem poprawnego rozumowania),
 • Powołanie się na właściwie dobrane przykłady,
 • Zastosowanie cytatów do potwierdzenia prezentowanych sądów, refleksji i opinii.

 

 • Bądź konsekwentny w prezentacji argumentów,
 • Stosuj zwroty wskazujące na porządek (przede wszystkim, kolejnym argumentem, w dalszej części, podsumowując),
 • Wiąż argumenty sąsiadujące ze sobą (jeśli….to…, na skutek tego…,  w związku z tym…),
 • Sygnalizuj wprowadzane poglądy  (według …, zdaniem…, zwraca na to uwagę…) i cytaty (powołam się na opinię…, przytoczę stanowisko…,
 • Stosuj odpowiednie zwroty przy wprowadzania przykładów zaczerpniętych z tekstów (ilustruje to…, widać to…, pokazuje to…)
Zakończenie

 • Uogólnienie prezentowanych sądów,
 • Sformułowanie tezy (w przypadku, gdy na wstępie wystąpiła hipoteza),
 • Przedstawienie wniosków, wynikających z całego wywodu,
 • Sygnalizacja problemów, które warto jeszcze poddać rozważaniom
 • Stosuj zdania oznajmujące,
 • Używaj zwrotów podsumowujących rozważania (moje rozważania pokazały).

Schematy kompozycji rozprawek:

I. Teza (twierdzenie, które zamierzasz udowodnić).

WSTĘP

II. Argumentacja

 1. argument a
 2. argument b
 3. argument c
 4. kolejne argumenty.
ROZWINIĘCIE
III. Potwierdzenie tezy ZAKOŃCZENIE

 

I. Hipoteza (opinia nie do końca sprawdzona, wymagająca rozważenia)

WSTĘP

II. Argumentacja:

 1. argument a
 2. argument b
 3. argument c
 4. kolejne argumenty.

ROZWINIĘCIE

III. Sformułowanie tezy (potwierdzenie hipotezy).

ZAKOŃCZENIE

Argumenty :

 • to kolejne uzasadnienia, dowody potwierdzające tezę.
 • zapisujemy je w ustalonym logicznym układzie, aby czytelnik był stopniowo przekonywany do racji.
 • każdy argument zapisuj od nowego akapitu.
Słownictwo, które możesz wykorzystać  w określonych częściach rozprawki  

Wstęp

 • zacznę od …,
 • będę starał się bronić tezy, iż…
 • jestem zdania, że … ,
 • sądzę, iż …
 • celem moich rozważań jest … ,
 • celem tej pracy jest…
 • może warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem słowa … ,
 • proponuję najpierw rozważyć, czym jest … ,
 • zamierzam skupić się na … ,
 • problem, o którym chcę pisać … ,
 • zgadzam się z tezą, że …
 • nie mogę zgodzić się z tezą zawartą w temacie…
 • na wstępie pragnę…

W trakcie gromadzenia argumentów

 • po pierwsze , po drugie,
 • wydaje mi się,
 • jestem pewny, iż,
 • jestem przekonany, że…,
 • trudno zaprzeczyć, że … ,
 • nie należy zapominać również … ,
 • oto kolejny argument … ,
 • komuś może wydawać się, że … ,
 • co prawda,
 • a jednak,
 • z całą pewnością,
 • przytoczmy jeszcze jeden argument…,
 • jednakże, natomiast, przeciwnie, poza tym, na przykład,
 • z kolei przejdę do,
 • tyle o …,
 • następne zagadnienie to… ,
 • i ostatnia sprawa… ,
 • na zakończenie ,
 • przypuszczalnie, być może, prawdopodobnie,
 • jak zauważyłem,
 • mogę jeszcze dodać,
 • całkowitą rację ma,
 • niewątpliwie
 • dowodzi tego…
 • powołam się na…
 • najlepiej ilustrują to słowa…
 • potwierdza to..

Zakończenie rozprawki

 • w świetle przytoczonych argumentów,
 • z tego, co napisałem, wynika, że…
 • przytoczone argumenty wystarczą, by stwierdzić, że …
 • jak wynika z przytoczonych argumentów…
 • sądzę, iż udało mi się udowodnić, iż …
 • myślę, że dowiodłem, iż…
 • sądzę, że przedstawione przykłady wystarczą, aby przekonać o słuszności mojego twierdzenia…
 • wszystko to prowadzi do wniosku, iż…