Rusyfikacja narodu polskiego

  • Proces odpolonizowania przejawiający się w narzucaniu kultury i języka rosyjskiego w sposób przymusowy.
  • Przejaw polityki wynarodowienia Polaków prowadzonej w okresie zaborów na terytorium zaboru rosyjskiego.