Sceptycyzm

Sceptycyzm, doktryna, która głosi, że umysł nie może posiąść prawdy. Sceptyk twierdzi, że niczego nie jesteśmy w stanie poznać w sposób pewny, i odpowiednio do tego powstrzymuje się od wygłaszania jakichkolwiek twierdzeń, zajmując postawę wątpienia we wszystko. G.W.F. Hegel rozróżniał dwa typy sceptycyzmu:

  • sceptycyzm starożytny (sofiści, Pirron), który wątpił w wartość jakiejkolwiek wiedzy na temat świata,
  • sceptycyzm nowo­żytny, który znalazł swój wyraz w dziele D. Hume’a, negującego możliwość poznania

Ten drugi typ sceptycyzmu bliski jest agnostycyzmowi i późniejszemu pozytywi­zmowi. Odrzuca on metafizykę, jednakże, inaczej niż sceptycyzm starożytny, nie kwestionuje możliwości naukowego poznania świata.