Stylistyka [jej zadania i zakres]

 • Stylistyka sytuuje się pomiędzy nauką o języku a literaturą.
 • Przedstawiana jest w dziale nauki o języku, zajmującym się opisem i interpretacją stylów pod względem ekspresji językowej.
 • Wyjaśnia zasady poprawności stylistycznej.

Według S. Urbańczyka („Encyklopedia wiedzy o języku polskim”:

 • stylistyka przedstawia różne odmiany stylu.
 • odnosi sie do sposobów wyrażania się w mowie i piśmie,
 • istnieje klasyfikacja stylistyki, która wyodrębnia stylistykę: opisową, teoretyczną, praktyczną, normatywną.

Inna klasyfikacja wskazuje stylistykę:

 • językoznawczą (lingwistyczną), badającą funkcje stylistyczne środków językowych, szczególnie tych nacechowanych emocjonalnie, wywołujących reakcje.
 • literacką, określającą styl poszczególnych pisarzy, utworów, kierunków literackich.

Zdaniem znawców przedmiotu  analiza stylistyczna winna uwzględniać następujące konteksty:

 • celowość i skuteczność wypowiedzi,
 • zamierzone reakcje u odbiorcy
 • analizę funkcji ekspresywnej (wyrażaniu emocji i ocen) i impresywnej (wpływanie na odbiorcę, wywołanie u niego określonych reakcji) form językowych.