Światopogląd pozytywizmu

Światopogląd pozytywizmu charakteryzowały między innymi:

  • scjentyzm, zaufanie do nauki, odrzucanie poglądów nie popartych rozumem i doświadczeniem,
  • ewolucjonizm, ujmowanie historii dziejów jako procesu przyrodniczego,
  • organicyzm, porównywanie społeczeństwa do organizmu,
  • utylitaryzm, nadrzędną wartość stanowi użyteczność,
  • praktycyzm, wyznaczane cele powinny być możliwe do osiągnięcia,
  • deizm, uznanie istnienia Boga,
  • ateizm, zaprzeczenie istnienia Boga.