Synkretyzm rodzajowy

  • Synkretyzm rodzajowy, łączenie w utworze cech elementów różnych rodzajów literackich, liryki, epiki, dramatu.
  • Tworzenie utworów stojących na pograniczu poszczególnych rodzajów.
  • Często łączy się z synkretyzmem gatunkowym, czyli występowaniem w obrębie jednego utworu cech charakterystycznych dla różnych gatunków literackich, właściwych dola trzech rodzajów.